Kategorie

Máte dotazy?

Zavolejte nám

  +420 724 860 811
  info@idea-creative.cz


Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Idea Creative, s.r.o. se sídlem Chrustenice 201, 267 12 Loděnice, IČO 24227277 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 190594 (dále jen Idea).

Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů .

Jaké osobní údaje klienta v Idea shromažďujeme a zpracováváme?
Idea shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje - identifikační, kontaktní a také údaje o tom, které naše produkty či služby vám poskytujeme a jak je využíváte. Shromažďujeme také záznamy z naší – vzájemné písemné komunikace.

Jak dlouho údaje zpracováváme?
Idea osobní údaje zpracovává v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu s Ideou a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíte osobní údaje Idee poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně, jako uzavření objednávky na zboží a služby, dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností. Údaje nutné pro uzavření objednávky nebo registrace na našem internetovém portálu jsou: jméno a příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, telefonní a mailové spojení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též obchodní firma, identifikační číslo.

K jakým účelům v Idea osobní údaje využíváme a zpracováváme?
Idea zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů pro splnění povinností, vyplívající z platných legislativních a účetních norem a vyhlášek, které ukládá zákon v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679.  Se souhlasem klienta zpracováváme údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování a nabídku produktů a služeb.

Jakým způsobem v Idee zajišťujeme ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou, zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu v Idee osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?
Idea předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Pouze s písemným souhlasem zákazníka nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo na opravu a úpravu údajů. V e-shopu můžete po přihlášení na Váš účet údaje editovat.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případech, kdy Idea zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
V případech, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy. Odběr newsleterů můžete kdykoliv odhlásit zasláním písemné žádosti mailem či přímo zrušit v přijatém newsleteru.

Jak Idea informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů v rámci smluvní dokumentace a pokaždé, když Idee poskytuje některé osobní údaje. Toto Poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Idea Creative nebo osobně na pobočkách Idea.

 Zásady nabývají účinnosti 25. 5. 2018